Παραγόμενα Αποτελέσματα

1) Εκπαιδευτικό παιχνίδι ποιότητας ζωής

Θα σχεδιαστεί ένα παιχνίδι σοβαρού σκοπού, το οποίο θα ονομάζεται «Παιχνίδι Εκπαίδευσης στην Ποιότητα Ζωής».  Βασικός στόχος του εν λόγω παιχνιδιού, είναι η διευκόλυνση της ενίσχυσης των γνωστικών λειτουργιών και της ποιότητας ζωής των ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές διαμέσου της αλληλεπίδρασης με το παιχνίδι.

Το «Παιχνίδι Εκπαίδευσης στην Ποιότητα Ζωής» θα συνδημιουργηθεί με τη βοήθεια ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Για τον εν λόγω σκοπό θα πραγματοποιηθούν αρκετές συναντήσεις εργασίας κατά τις οποίες τα άτομα με νευροανάπτυξιακές διαταραχές, θα συμβάλουν ακολουθώντας τη μεθοδολογία του «Συνεργατικού Σχεδιασμού», στην ανάπτυξη και προσδιορισμό των προδιαγραφών του παιχνιδιού με βάση τις υπάρχουσες ρεαλιστικές ανάγκες και προσδοκίες τους. Το «Παιχνίδι Εκπαίδευσης για την Ποιότητα Ζωής, θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός ταμπλό, με διαφορετικά κουτιά/πλαίσια και κάρτες που θα εξηγούν τη σημασία και τις επιμέρους διαδικασίες που πρέπει να γίνουν σε κάθε κουτί. Σε κάθε κουτί, οι συμμετέχοντες καλούνται να εκτελέσουν μια δραστηριότητα, ανάλογα με τις πληροφορίες και τις οδηγίες που δίνονται στην κάρτα. Θα αναπτυχθούν τρεις κατηγορίες κουτιών και καρτών: 1) σχετικές με την ποιότητα ζωής, 2) σχετικές με γνωστικές λειτουργίες, 3) «Ειδικά» κουτιά/πλαίσια και κάρτες.

Το «Παιχνίδι Εκπαίδευσης στην Ποιότητα Ζωής» θα συνδυάσει πτυχές που αφορούν στο παιχνίδι και παιδαγωγικές πρακτικές, όπως η διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων, η ενίσχυση και καλλιέργεια κριτικής σκέψης, των δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας και άλλων κοινωνικών δεξιοτήτων (όπως η αίσθηση του κοινού σκοπού), η παροχή κινήτρων για επιτυχία και η προετοιμασία δεξιοτήτων συνεργασίας για την πραγματική ζωή.

Εφαρμόζοντας την παραπάνω μεθοδολογία, θα ενισχυθεί η δέσμευση των εκπαιδευομένων, οι οποίοι/ες θα διέλθουν μέσα από διαφορετικές φάσεις μιας αφήγησης προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους (του τομέα των νευροαναπτυξιακών διαταραχών εν γένει), αλλά και θα έρθουν σε επαφή με κανόνες, μέσω των οποίων, θα πρέπει καλλιεργήσουν διαφορετικές πτυχές της ποιότητα ζωής και να περάσουν από διάφορα γνωστικά στάδια, τα οποία θα περιλαμβάνουν διαφορετικές προκλήσεις.

2) Εκπαιδευτικός οδηγός

Θα αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που περιλαμβάνει τρία (3) μέρη (Βlock):

  • Μέρος 1- Μεθοδολογικές οδηγίες: Οδηγίες για τον τρόπο διάδρασης με  το «Παιχνίδι Εκπαίδευσης στην Ποιότητα Ζωής», συμπεριλαμβάνοντας τους εκπαιδευτικούς στόχους.
  • Μέρος 2- Εκπαιδευτικό Υλικό: Ένα σύνολο προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων θα αναπτυχθεί, ειδικά, για τη προώθηση της ευαισθητοποίησης και την αύξηση της γνώσης, σχετικά με τις δυνατότητες των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού να συμβάλλουν στην εξάσκηση γνωστικών λειτουργιών και στη βελτίωση πτυχών της ποιότητας ζωής. Το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιείται, ως υλικό υποστήριξης παράλληλα ή / και κατά την εφαρμογή του «Παιχνιδιού Εκπαίδευσης στην Ποιότητας Ζωής».
  • Μέρος 3- Κατάλογος Σοβαρών: Παιχνιδιών. Θα αναπτυχθεί  Εκπαιδευτικό Υλικό που θα οργανωθεί ανά περιοχές γνωστικών λειτουργιών (1. Γλώσσα, 2. Λογισμός & Επίλυση Προβλημάτων, 3. Μνήμη & Προσοχή στη Λεπτομέρεια, 4.  (Οπτικο)χωρικός Προσανατολισμός, 5. Κοινωνική & Συναισθηματική Ευημερία),  και θα συμπεριλαμβάνει 3 έως 5 επιλεγμένες ψηφιακές εφαρμογές και παιχνίδια σοβαρού σκοπού, ανά  επιμέρους γνωστική περιοχή (λειτουργία). Θα χρησιμοποιηθεί κατά την εφαρμογή του «Παιχνιδιού Εκπαίδευσης στην Ποιότητα Ζωής». 

Θα γίνουν προσαρμογές στις ειδικές εξατομικευμένες ανάγκες, ικανότητες και  μαθησιακές δυσκολίες των μελών της  ομάδας στόχου (Άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και δυσκολίες, φροντιστές και ειδικό εκπαιδευτικό υποστηρικτικό προσωπικό). 

3) Ψηφιακή πλατφόρμα ID-GAMING

Η ψηφιακή πλατφόρμα ID-GAMING που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει την ψηφιακή υλοποίηση του «Παιχνιδιού Εκπαίδευσης στην Ποιότητα Ζωής» που θα αναπτυχθεί στα αρχικά στάδια του έργου. Το εν λόγω ψηφιακό παιχνίδι θα μπορεί να παιχτεί, είτε με την εποπτεία εκπαιδευτών και εκπαιδευτικού υποστηρικτικού προσωπικού και φροντιστών, ή ακόμα και χωρίς αυτή.

Το ψηφιακό παιχνίδι, θα ακολουθήσει την παρακάτω προσέγγιση:

  • Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι, θα εισέλθουν στο ψηφιακό παιχνίδι και θα βρουν τον ψηφιακό ταμπλό του παιχνιδιού. Με την αυτόματη ρίψη ενός τυχαίου ζαριού, ο παίκτης θα μεταφερθεί σε ένα συγκεκριμένο κουτί.
  • Επιλέγοντας (κάνοντας «κλικ») ή μεταφερόμενος σ’ ένα συγκεκριμένο κουτί, θα δοθούν οι πληροφορίες που αντιστοιχούν στην κατηγορία του κουτιού:

Κουτιά/πλαίσια «Ποιότητας Ζωής»: σχετίζονται με τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής. Μέσω των εν λόγω κουτιών/πλαισίων, θα είναι προσβάσιμες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες διαστάσεις της Ποιότητας Ζωής,  ενώ παράλληλα θα μπορούν να ανατρέξουν και στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.

Κουτιά/πλαίσια «γνωστικών λειτουργιών»: σχετίζονται με διαφορετικές γνωστικές λειτουργίες. Ένας, κατάλογος από ψηφιακά εργαλεία και παιχνίδια σοβαρού σκοπού, τα οποία εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη γνωστική λειτουργία, θα είναι προσβάσιμα, μέσω αυτών των κουτιών/πλαισίων.

Ειδικά κουτιά/πλαίσια /κάρτες: σχετίζονται με ειδικές οδηγίες, όπως είναι «επιλέξτε το επόμενο κουτί/πλαίσιο», «προχωρήστε προς τα εμπρός» ή «προχωρήστε προς τα πίσω».

Επιπρόσθετα, η ψηφιακή πλατφόρμα ID-GAMING, θα επιτρέψει την πρόσβαση, στον εκπαιδευτικό οδηγό για τα άτομα που δεν επιθυμούν να διαδράσουν με το «Παιχνίδι Εκπαίδευσης στην Ποιότητα Ζωής», αλλά ενδιαφέρονται να διαδράσουν με τα ψηφιακά εργαλεία και τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού, για εκπαιδευτικούς λόγους. Αυτή η πρόσβαση, θα παρέχεται,  μέσω μιας μηχανής αναζήτησης που θα επιτρέψει την πρόσβαση στον εκπαιδευτικό οδηγό, μέσω ορισμένων «ερωτήσεων-κλειδιά».

4 Εκδηλώσεις Προβολής και Επικοινωνιακής Διάχυσης του προγράμματος  (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία) θα υλοποιηθούν, για την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων και των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, σε άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και δυσκολίες, με στόχο τη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών τους και, ως εκ τούτου, της ποιότητας ζωής τους. Στις παραπάνω εκδηλώσεις, θα συμμετέχουν σχετικοί φορείς και επαγγελματίες, αυξάνοντας έτσι τον αντίκτυπο του έργου.

Οι δράσεις διάδοσης, θα εφαρμοστούν στοχεύοντας στον τομέα των νευροαναπτυξιακών διαταραχών, δυσκολιών, αναπηρίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς, επίσης και σε εμπειρογνώμονες του τομέα ανάπτυξης των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού.

Συντονιστής Έργου:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560
Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης